Markbereda skogen

För att skapa en gynnsam växtplats för plantor eller frön är markberedning i de flesta fall nödvändig. Då avlägsnas konkurrerande vegetation och humus, så att mineraljorden blottläggs.

Så här går en markberedning till

1

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom tillsammans med dig.

2

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. Markberedningen görs av någon av våra utvalda entreprenörer och på det sätt vi kommit överens om.

3

Du får en slutredovisning som visar hur vi gjort markberedningen och vad den totala kostnaden blir. Sedan får du en faktura enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför markbereder vi?

Någon form av markberedning är i de flesta fall nödvändig vare sig du planterar, sår eller förlitar dig på naturlig föryngring. Görs ingen markbehandling är risken stor att föryngringen inte lyckas. Glesa bestånd betyder förluster på lång sikt och föryngringen måste kanske göras om.

Med markberedning vill man åstadkomma en hög av mineraljord för att plantan ska kunna sättas ovanför den omgivande marknivån.

Markberedning ger tillsammans med en riktigt utförd plantering en god start för plantorna. Det visar sig genom en snabb utveckling av rotsystemet, god etablering, hög överlevnad och god tillväxt.

Med markberedning uppnås

• Högre marktemperatur

• Jämnare fuktighet

• Mindre vegetationskonkurrens

• Ökad syretillgång i marken

• Minskad frostrisk

• Förbättrat näringstillstånd

• Minskad risk för snytbaggeangrepp

• Planteringsarbetet underlättas

Hur går markberedning till?

Markberedning kan utföras på olika sätt med olika maskiner. Antingen används högläggare, harv eller i vissa fall grävmaskin. Vilken metod som passar just din mark bäst kan våra virkesköpare ge dig råd om och till exempel beskriva effekterna av de olika metoderna.

För att markberedning ska ge god effekt behövs minst ett års hyggesvila. Undantag kan göras för marker där man förväntar sig kraftigt lövuppslag eller ymnig örtvegetation.

En riktigt utförd markberedning är en mycket bra investering i det framtida beståndet.

Natur- och kulturhänsyn vid markberedning

Våra välutbildade markberedningsentreprenörer vet vilka krav som ställs vid markberedning och vilka förhållanden och områden som inte ska markberedas.