Skogsbruksplan – ditt bästa redskap för din skog

Ju bättre du sköter din skog – desto värdefullare blir den. En Skogsbruksplan från Gällö Skog är ett värdefullt hjälpmedel för dig som skogägare för att kunna sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle och på så sätt höja avkastningen från din skog.

Så här gör vi en skogsbruksplan

1

Vi börjar med att samla in all digital information som finns om er fastighet. Sedan besöker vi din skog. Där tittar vi vilka typer av träd som växer i din skog och genom att mäta dem kan vi kontrollera hur gammal skogen är. Vi letar också efter kännetecken på hotade arter och kulturminnen på din fastighet.

2

Vi sammanställer all information i vårt system. Skogsbruksplanen delas in i olika skötselenheter efter noggrann analys. Om du väljer att miljöcertifiera din skog så målklassas även skötseln i detta skede.

3

Du får den färdiga skogsbruksplanen både digitalt och i form av en pärm. Här ges förslag till åtgärder utifrån din /Er vision och målsättning med skogsägandet. Tillsammans med Er upprättas en skötselplan som tidssätts. På så sätt får du full kontroll på intäkter och ev kostnader. Du kan nu välja om du vill att vi skall ajourhålla den så att du alltid har aktuellt data och information om hur dina tillgångar växer.

Varför en Skogsbruksplan?

En uppdaterad Skogsbruksplan är det viktigaste verktyget för att fatta rätt beslut, så att målsättningar kan nås på både kort och lång sikt. En Skogsbruksplan ger dig både en heltäckande och detaljerad bild av din skogsfastighet.

Skogsbruksplanen beskriver fastighetens status och åtgärdsförslag utifrån både ett biologiskt och skötselekonomiskt perspektiv. Det är utifrån dessa förutsättningar – tillsammans med dina ekonomiska förutsättningar, önskemål och mål, som beslut ska tas.

Saknar du en aktuell Skogsbruksplan så låt oss från Gällö Skog ta fram en till dig. Vi kan även hjälpa till med uppdateringar av en befintlig plan. Årlig uppdatering av planen ingår sedan i vår förvaltningstjänst.

Det innebär att samtliga utförda samt planerade åtgärder registreras och beståndens årliga tillväxt räknas upp.

Ökade intäkter & sänkta kostnader

 En Skogsbruksplan kan både öka intäkter och sänka kostnaderna för dig som skogsägare. Skötsel- och åtgärdsförslag som  utgår från dina mål underlättar brukandet och leder fram mot de värden i skogen som du eftersträvar.

Vi gör detaljerade beskrivningar av alla bestånd, hjälper dig att sätta produktionsoch miljömål samt ger konkreta förslag till skötselåtgärder. Vi diskuterar alla förslag noggrant med dig och bearbetar dem innan materialet sammanställs. Skog är en resurs som ger dig många möjligheter, men målen med skogsägandet är individuella. Det är naturligtvis du som bestämmer – vi ger råd!

Hur går det till att göra en Skogsbruksplan?

Produktionen av en plan börjar när du som skogsägare och en virkesköpare från Gällö Skog tillsammans går igenom de fastigheter som ska ingå i din Skogsbruksplan. Då fastställs vilka mål som gäller för fastigheten, till exempel mål för ekonomi och naturhänsyn.

Insamling av data

Information om fastigheten samlas in genom flygbildstolkning och besök i fält. En planläggare från Gällö Skog besöker varje bestånd och registrerar fakta som virkesförråd, trädslagsblandning, ålder och naturvärden. I planen upprättas dels en beskrivning av varje bestånd, dels en beskrivning av fastigheten som helhet. Utifrån dina mål och insamlad information om bestånden lämnas förslag till åtgärder på kort och lång sikt. Skogsbruksplanen levereras i en pärm där all information om fastigheten finns samlad. Om du vill kan du även få din Skogsbruksplan digitalt – i din surfplatta eller smartphone.

Produktionshöjande åtgärder

 Om du vill kan vi ge dig som skogsägare tydliga förslag på produktionshöjande åtgärder, till exempel skogsgödsling eller dikesrensning, om förutsättningar för detta finns på fastigheten. Om intresse finns lämnas även förslag till nya skogsbilvägar. Ett vägnät som ger god åtkomlighet höjer värdet på fastigheten och ger extra intäkter vid avverkning.

Håll Skogsbruksplanen uppdaterad

 Livslängden på din Skogsbruksplan kan förlängas genom löpande uppdatering av innehållet och registrering av utförda åtgärder. Det går även att ”räkna upp” skogens ålder och volym och ajourhålla kartmaterialet, så att planen hålls aktuell. Din virkesköpare kan hjälpa till och svara på frågor om detta.