Skogsbruksplan

Ju bättre du sköter din skog, desto mer värdefull blir den. En plan hjälper dig som skogsägare för att kunna sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle och nå dina mål.

Så här går det till att göra en skogsbruksplan

caret-down caret-up caret-left caret-right

Vi börjar med att samla in all digital information som redan finns om din fastighet. Sedan besöker vi din skog; undersöker vilka typer av träd som finns och hur gamla de är. Vi letar också efter kännetecken på naturvärden och kulturminnen.

Vi sammanställer all information i vårt system. Skogsbruksplanen delas in i olika skötselenheter efter noggrann analys. Om du väljer att miljöcertifiera din skog så målklassas även skötseln i detta skede.

Du får den färdiga skogsbruksplanen både digitalt och i form av en pärm. Här ges förslag till åtgärder utifrån din målsättning med skogsägandet. En skötselplan som tidssätts ingår också, vilket ger dig full kontroll på intäkter och eventuella kostnader. Om du vill ajourhåller vi planen så att du alltid har aktuella underlag.

Varför en skogsbruksplan?

En uppdaterad skogsbruksplan är det viktigaste verktyget för att fatta rätt beslut, så att målsättningar kan nås på både kort och lång sikt. Planen ger dig både en heltäckande och detaljerad bild av din skogsfastighet.

Skogsbruksplanen beskriver fastighetens status och åtgärdsförslag utifrån både ett biologiskt och skötselekonomiskt perspektiv. Det är utifrån dessa förutsättningar, tillsammans med dina ekonomiska förutsättningar, önskemål och mål, som beslut ska tas.

En Skogsbruksplan kan både öka intäkter och sänka kostnaderna för dig som skogsägare. Skötsel- och åtgärdsförslag som utgår från dina mål underlättar brukandet och leder fram mot de värden i skogen som du eftersträvar.

Vad ingår i en skogsbruksplan?

Vi gör detaljerade beskrivningar av alla bestånd, hjälper dig att sätta produktions- och miljömål samt ger konkreta förslag till skötselåtgärder. Vi diskuterar alla förslag noggrant med dig och bearbetar dem innan materialet sammanställs. Skog är en resurs som ger dig många möjligheter, men målen med skogsägandet är individuella. Det är naturligtvis du som bestämmer – vi ger råd!

Produktionen av en plan börjar när du som skogsägare och en virkesköpare från Gällö Skog tillsammans går igenom de fastigheter som ska ingå i din plan. Då fastställs vilka mål som gäller för fastigheten, till exempel mål för ekonomi och naturhänsyn.

Insamling av data

Information om fastigheten samlas in genom flygbildstolkning och besök i fält. En planläggare från Gällö Skog besöker varje bestånd och registrerar fakta som virkesförråd, trädslagsblandning, ålder och naturvärden. I planen upprättas dels en beskrivning av varje bestånd, dels en beskrivning av fastigheten som helhet. Utifrån dina mål och insamlad information om bestånden lämnas förslag till åtgärder på kort och lång sikt. Skogsbruksplanen levereras i en pärm där all information om fastigheten finns samlad. Om du vill kan du även få din skogsbruksplan digitalt – i din surfplatta eller smartphone.

Produktionshöjande åtgärder

Om du vill kan vi ge dig som skogsägare tydliga förslag på produktionshöjande åtgärder, till exempel skogsgödsling eller dikesrensning, om förutsättningar för detta finns på fastigheten. Om intresse finns lämnas även förslag till nya skogsbilvägar. Ett vägnät som ger god åtkomlighet höjer värdet på fastigheten och ger extra intäkter vid avverkning.

Håll skogsbruksplanen uppdaterad

Livslängden på din skogsbruksplan kan förlängas genom löpande uppdatering av innehållet och registrering av utförda åtgärder. Det går även att ”räkna upp” skogens ålder och volym och ajourhålla kartmaterialet, så att planen hålls aktuell. Din virkesköpare kan hjälpa till och svara på frågor om detta.