Certifiera din skog

Marknaden efterfrågar i allt högre utsträckning certifierade träprodukter. Att certifiera sig höjer värdet på din skog både vad gäller produktion och ekonomi samt miljö och sociala värden.

Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Gällö Skog erbjuder en enkel och effektiv lösning i samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Så går en certifiering till

1. Beslut

När du bestämt dig för att certifiera din skog kontaktar du din närmaste köpare på Gällö Skog. Vi har ett möte med dig som skogsägare för en kort genomgång, därefter kan vi sköta merparten av arbetet åt dig.

2. Avtal

Om du är osäker på vilken typ av certifiering du vill göra, så guidar vi dig till vilket alternativ som passar dig bäst. De påminner naturligtvis i mångt och mycket om varandra, men det finns små skillnader. Därefter skriver vi ett avtal som knyter dig till vårt gruppcertifikat.

3. Skogsbruksplan

Om du inte redan har en uppdaterad skogsbruksplan så blir vårt nästa uppdrag att skapa eller uppdatera din skogsbruksplan. Om du har en skogsbruksplan som inte är certifierad så löser vi det i samband med att vi uppdaterar planen. I en grön skogsbruksplan ingår exempelvis utmärkning av de områden som ska avsättas för naturvård. Skogsbruksplanen behöver hållas uppdaterad i takt med att åtgärder görs på din fastighet.

4. Certifikat

Som medlem i vårt gruppcertifikat får du ett diplom med ditt certifikatsnummer som bevis för att du uppfyller grundkraven för certifieringen. Certifikatsnumret anger du när du säljer virke från din fastighet.

5. Uppföljning

Varje år görs slumpmässiga stickprov på certifierade fastigheter i vårt gruppcertifikat. Då säkerställs att skötseln följer certifieringens krav, att naturvårdsområdena respekterats och att all dokumentation är uppdaterad och riktig.

Enkelt att certifiera

Att certifiera sin skog är enkelt och näst intill kostnadsfritt. Själva certifieringen går fort. Gällö Skog ingår i paraplyorganisationen Prosilva, som utfärdar certifikaten och sedan har i uppgift att kontrollera att vi följer de uppsatta kraven.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att de tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering. Kontakta en av våra virkesköpare eller besök Prosilvas hemsida om du vill veta mer om företaget Prosilva och vad en certifiering innebär.

Tre frågor och svar om certifiering

VAD? Certifieringen visar att du som skogsägare bedriver ett hållbart skogsbruk och garanterar att virkesproduktionen från din skog granskas av oberoende parter. Genom att vara certifierad visar du att du värnar om skogens tre värden; Ekonomiska värden, det vill säga den avkastning skogen ger. Sociala värden, vilket handlar om rekreationsvärden, hänsyn till rennäringen och en levande landsbygd. Miljövärden, som behandlar hänsynen till kulturminnen, biologisk mångfald och andra miljövärden på din mark.

VEM? Certifieringen vänder sig till alla skogsägare, oavsett hur mycket skog du äger. Vi gör en så kallad gruppcertifiering. Det innebär kortfattat att du ansluts till ett större gruppcertifikat tillsammans med andra skogsägare, men får ett eget certifikatsnummer.

VARFÖR? Om du vill sköta din skog på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och samtidigt öka din konkurrenskraft på marknaden tycker vi att du ska certifiera din skog. På Gällö Skog ser vi en stadigt ökande efterfrågan på certifierat virke från marknaden. Vårt mål är att minst hälften av all skog vi köper in 2022 ska vara certifierad. Som en extra morot kan vi ge dig som skogsägare en extra bonus för certifierat virke. Kontakta din närmaste virkesköpare för mer information!