Hyggesfritt skogsbruk

Gällö Skog erbjuder sedan länge alternativa metoder för skötsel och avverkning av din skog. Med det menar vi någon form av skogsskötsel som frångår det traditionella trakthyggesbruket, då skogen avverkas (kalhuggs) när den är mogen Vi har stor kompetens inom området och vi ger dig ett tryggt stöd oavsett vad du vill göra.

Så här går det till

caret-down caret-up caret-left caret-right

Vi börjar med att besöka din skog för att tillsammans titta på vad som är möjligt att göra. Därefter behövs oftast flera möten och diskussioner kring markerna och önskemålen. Sedan ger vi förslag på åtgärder som passar för förhållandena på din fastighet. Vi hjälper dig med eventuella myndighetskontakter.

Oavsett vilken åtgärd som är aktuell talar vi om för dig när arbetet startar. Eventuellt virke läggs vid avsedd plats och märks upp innan det transporteras till industri.

Du får en slutredovisning av åtgärden och vi betalar dig enligt överenskommelsen på kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför alternativa skötselmetoder?

Det finns många anledningar till att använda alternativa metoder och avverka selektivt.

 • Ett syfte kan vara att förbättra och underlätta för friluftsliv eller att vårda och visa kulturmiljövärden eller främja andra naturvärden.
 • I bebodda områden handlar det ofta om att skapa förutsättningar för djurhållning eller helt enkelt skapa en trevligare utsikt för boende.
 • Syftet kan också vara att gynna vissa trädsorter, skapa bestånd av lövskog och att ta hänsyn till vattendrag i skogen som är av stor vikt för fisk, ekologi och djurliv i området.
 • En succesivt försiktigare avverkning kan också vara lämpligt om avverkningen gränsar till ett område där särskild hänsyn tas av andra markägare.
 • Sammantaget kan det vara en bra kompromiss mellan ekonomi och estetiska, sociala och ekologiska värden - att ta ut virke ur skogen men ändå ha skogskänslan kvar.

Vad är alternativa skötselmetoder?

I uttrycket alternativa skötselmetoder döljer sig många olika varianter av skogsskötsel. Det innebär dock alltid någon form av skogsskötsel som frångår det traditionella trakthyggebruket, då skogen avverkas (kalhuggs) när den är mogen.

Det finns tre grupper av alternativa metoder:

 • Hyggesfritt skogsbruk
 • Naturvårdande skötsel
 • Skötselåtgärder för att främja rekreation och friluftsliv

Ofta går dessa metoder ihop med varandra och det är till exempel vanligt att välja en hyggesfri skötselmetod för att värna om både natur- och kulturvärden samt rekreation.

Det viktigaste när det kommer till val av skötselmetod är ditt eget syfte med skogsbrukandet. Vill du behålla skogskänslan vid fikaplatsen vid tjärnen eller vill du öka lövandelen i din skog? Kanske står du inför ett generationsskifte där den yngre generationen gärna ser att det finns mycket träd kvar, men där ni ändå vill få en ekonomisk avkastning? Oavsett varför du funderar på en alternativ skogsskötsel kan vi på Gällö Skog stötta dig genom hela processen - från rådgivning och val av metod till utförande och uppföljning av åtgärden.

Hyggesfritt skogsbruk

Grunden i det hyggesfria skogsbruket är att marken aldrig ska lämnas kal. Det vill säga, det ska alltid i någon mån finnas ett trädskikt över marken. Det finns flera olika metoder för hyggesfritt skogsbruk, varav blädning är den vanligaste.

Blädning

Innebär att skapa eller bibehålla en flerskiktad struktur i skogen. Det ska finnas träd i alla storlekar och åldersklasser under hela omloppstiden. Med 10-30 års mellanrum går man in och gallrar ut de mogna träden. Denna metod kan användas i rena granskogar eller i granskogar med viss lövinblandning. Föryngringen sker i huvudsak genom naturlig föryngring, det vill säga att träden självsår sig.

Naturvårdande skötsel

Innebär att göra aktiva åtgärder i naturskog och kulturpräglade skogar som syftar till att bevara eller gynna den biologiska mångfalden, alternativt kulturvärden. Många arter och biotoper i vårt skogslandskap kräver någon form av kontinuerlig störning för att trivas. I dagens skogsbruk saknar vi ofta naturliga störningar och naturvårdande skötsel handlar bland annat om att själv skapa sådana. Det finns ett stort antal åtgärder som kan utföras. Vad som är lämpligt avgör vi tillsammans utifrån förutsättningarna i din skog. Det är också viktigt att ta hänsyn till historiska material, liksom hydrografi, berggrund och jordarter samt klimatet.

Skötselåtgärder för friluftsliv och rekreation

Det finns många studier som visar på att människor mår bra av att vistas ute i skog och mark. Vilken typ av skog som föredras är dock högst individuellt.

Många människor uppskattar öppna ytor i skogsmark och genomgallrad skog med god sikt i. Att vandra i en varierad skog upplevs av många mycket tilltalande. Att sköta skogen för rekreation och friluftsliv kan också innebära åtgärder för att gynna det jaktbara viltet. Kanske gränsar din fastighet till en skola eller förskola, eller går det en välbesökt vandringsled genom skogen?

Genom att anpassa skötseln av din skog i de områden där många människor vistas kan du inte bara skapa goda ekonomiska värden för dig som fastighetsägare utan också bidra till en attraktiv och inbjudande miljö att vistas i, både för dig som markägare och för allmänheten. Det är viktigt att åtgärderna görs på ett sådant sätt att området upplevs mer lockande att vistas i. Det innebär till exempel att körskador inte får förekomma. Det är också extra viktigt att städa undan ris och hyggesrester.

Vi hjälper dig med myndighetskontakter

 • I alla certifierade skogsbruksplaner ska det avsättas en viss areal till naturvård, denna areal kan vara klassad som antingen NO (naturvård orörd) eller NS (naturvård skötsel).
 • Har du områden i din skog som är markerade som NS ska du om du är certifierad följa de skötselanvisningar som finns i din plan. Det är åtgärder som vi kan hjälpa dig med.
 • Även du som har så kallade NO-bestånd får gärna höra av dig till oss. Ibland ser vi att planläggare felaktigt satt beteckning NO i stället för NS då kompetensen kring naturvårdande skötsel ibland saknas.
 • Har du områden som du vill sköta i syfte att bevara, förstärka eller skapa naturvärden? Vi hjälper dig gärna med allt från myndighetskontakter, bidragssökande, utförande och uppföljning av åtgärden.