Hur går en virkesaffär till?

En virkesaffär är för de allra flesta skogsägare ett stort beslut – ett beslut vi på Gällö Skog vill att du skall känna dig trygg att ta. Det är många led i en virkesförsäljning och det kan vara bra för dig som skogsägare att få en översikt av affärsprocessen. Vi guidar dig steg för steg till en lönsam virkesaffär.Vi hoppas att denna genomgång ska vara till nytta för dig när du som skogsägare funderar på att avverka och att du skall känna dig trygg när du vänder dig till Gällö Skog AB.

Så här arbetar vi

1

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom tillsammans med dig.

2

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. Om vi avverkar i din skog så läggs virket först upp intill din fastighet och märks med ett unikt nummer så att vi vet att det är just ditt virke. Sedan mäts det in på en oberoende mätstation.

3

Du får en slutredovisning som visar hur mycket virke som avverkats. Sedan betalar vi dig för din skog enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

1. INVENTERING & TAXERING

Efter inledande kontakt mellan skogsägare och virkesköpare görs en fältinventering av din skog. Vi går igenom vilka behov som finns och vilka mål du har med din fastighet. Därefter görs en taxering, det vill säga en ungefärlig bedömning av hur stor volym som de planerade åtgärderna kommer att ge samt ett preliminärt virkesvärde.

2. KONTRAKT

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras skriver virkesköparen ett kontrakt med dig, som ni noga går igenom tillsammans. Gällö Skog kan erbjuda flera olika kontraktsformer; avverkningsuppdrag, leveransrotköp och leveransvirke.

3. PLANERING

Efter att kontraktet tecknats planeras avverkningen utifrån det vi kommit överens om. Maskingruppen som ska utföra avverkningen får tydliga instruktioner baserade på vår överenskommelse och vår avverkningsledare kan planera in avverkningen med passande maskiner och lämplig tidpunkt.

4. AVVERKNING

Du får besked om när avverkningen i din skog ska börja. Det avverkade virket körs fram och läggs upp vid bilväg där det märks med ett unikt nummer som gör att virket kan härledas till just ditt kontrakt. Du får också information när arbetet i din skog är klart.

5. INMÄTNING

När avverkningen avslutats transporteras virket till en mätstation. Virket mäts in av den oberoende virkesmätarföreningen, VMF. Resultatet av inmätningen skickas till SDC (Skogsbrukets Datacentral), som sammanställer ett mätbesked. En gång per månad skickas en redovisning hem till dig och här redovisas allt virke från VMF:s mätbesked som är inkört under den aktuella månaden.

6. REDOVISNING

När allt virke från din avverkning är inkört och inmätt gör Gällö Skog en slutredovisning som ger en totalbild av leverensen. Därefter betalas köpeskillningen ut till dig enligt överenskommelsen i ditt kontrakt. Utbetalningar från Gällö Skog sker den 5:e, 15:e eller den 25:e dagen i månaden.

7. ÅRSBESKED

Varje år får du ett årsbesked från oss med en sammanställning av samtliga virkesaffärer du har gjort med Gällö Skog. Kontrollera uppgifterna mot din egen bokföring och deklaration.

8. SKOGSVÅRD

Efter en slutavverkning bör föryngringsåtgärder vidtas de närmaste åren efter avverkningen. Detta är något som Gällö Skog kan utföra. Våra tjänster är markberedning, plantering, röjning och gallring.