Gallring – så går det till

En gallring innebär att man anpassar det enskilda beståndet till de mål som du som skogsägare har. Vi har särskilt utbildad personal och maskinresurser lämpliga för ändamålet.

Så här går en gallring till

1

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom tillsammans med dig.

2

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. När vi gallrat klart i din skog så läggs virket först upp intill din fastighet och märks med ett unikt nummer så att vi vet att det är just ditt virke. Sedan mäts det in på en oberoende mätstation.

3

Du får en slutredovisning som visar hur mycket virke som avverkats. Sedan betalar vi dig för din skog enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför ska skogen gallras?

Gallring är en åtgärd som görs för att höja skogsägarens ekonomiska utbyte av ett bestånd. Gallring har stor betydelse för hur beståndets värde utvecklas och är viktig för skogsbrukets ekonomi både på kort och lång sikt. Rätt utförd gallring bidrar även till att naturvärden bevaras och utvecklas.

Påverka utvecklingen

Med gallring kan du som skogsägare påverka beståndets utveckling. Vid gallringen avverkas en del av träden i beståndet vilket gör att de som lämnas kvar får ökad tillgång till solljus, vatten och näring. De träd som avverkas genererar en omedelbar intäkt till dig som skogsägare. Resultatet av att de kvarlämnade träden får bättre tillväxtmöjligheter blir att kvaliteten, och därmed värdet på beståndet, ökar inför slutavverkningen. Dessutom blir avverkningskostnaden lägre vid slutavverkningen eftersom det kostar mer att avverka ett litet träd än ett stort. Man vet också att en frisk skog som växer bra, bättre klarar av den stress som kan uppstå vid torka och andra besvärliga omständigheter.

Om du inte gallrar

Om du väljer att inte gallra, kommer tillväxten och trängseln i beståndet att leda till självgallring. Den stora skillnaden gentemot en aktiv gallring är att träden då självdör och ruttnar bort i stället för att ge en intäkt. Samtidigt går du miste om möjligheten att avgöra vilka träd som ska vara kvar.

Gallringen överför tillväxten till de stammar som sparas och genom att ta bort stammar med nedsatt kvalitet eller tillväxt ökas produktionen av värdefullt virke.

Hur ska skogen gallras?

Det finns olika gallringsmetoder: låg-, hög- eller kvalitetsgallring, som alla ger olika utfall. Gällö Skog rekommenderar Kvalitetsgallring.

Låggallring

Vid låggallring gallras de klenaste stammarna bort. Cirka 45 procent av stamantalet gallras bort vid första gallringen. Detta leder till att snabbvuxet virke av grov dimension premieras, men virket kan ha lite sämre kvalitet.

Höggallring

Höggallring innebär att enbart de grövre träden avverkas. Det kvarvarande beståndet kommer att bestå av många träd med klena dimensioner. Risken för skador ökar något och vid eventuellt efterföljande gallringar är man ofta hän visad till låggallring. Extrem höggallring leder också till tillväxtförluster.

Kvalitetsgallring

Vid kvalitetsgallring ligger fokus på trädens kvalitet och träd av alla diametrar avverkas. Gallringen inriktas främst på sjuka, krokiga och skadade stammar. Att ta bort grövre träd av sämre kvalitet gynnar de något klenare träden som har rakare stammar med klenare kvist och därmed högre kvalitet. Kvalitetsgallring ger ett bra netto vid gallringstillfället. Samtidigt främjas det framtida värdet i det kvarvarande beståndet, som också får bra motståndskraft mot skador.