Avverkning av skogen – så går det till

Avverkning utförs av Gällö Skogs AB:s certifierade entrepenörer, vilka kontinuerligt utbildas i virkes- och miljöfrågor. Entrepenrörerna har god kännedom om de lokala förhållendena inom sina verksamhetsområden

Så här går en avverkning till

1

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom tillsammans med dig.

2

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. När vi avverkat i din skog så läggs virket först upp intill din fastighet och märks med ett unikt nummer så att vi vet att det är just ditt virke. Sedan mäts det in på en oberoende mätstation.

3

Du får en slutredovisning som visar hur mycket virke som avverkats. Sedan betalar vi dig för din skog enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför ska skogen avverkas?

Alla skogsägare är olika. Skogsägandet kan ha flera olika syften. Kanske har du till exempel ärvt en skogsfastighet och vill att skogen ska stanna i familjens ägo till glädje även för kommande generationer. Kanske ser du skogen främst som en kapitalplacering, som med tiden kan ge extra inkomster.

Egna önskemål och riskfaktorer

Att sköta sin skog genom att gallra och slutavverka i rätt tid ger ett högre ekonomiskt utbyte. Slutavverkar gör man när träden är 70-120 år, då de är tillräckligt grova. Men det är inte bara skogens ålder som avgör. Även andra faktorer, som risken för skador, dina önske mål och din ekonomiska situation, väger tungt.

Varje bestånd har en tidpunkt eller ett åldersintervall då det är moget för slutavverkning. Avverkar man för tidigt när skogen växer för fullt förlorar man framtida tillväxt. När träden blir mogna avtar tillväxttakten och risken för skador ökar, vilket kan innebära att skogen förlorar i värde. Äldre granbestånd är särskilt känsliga.

Hur ska skogen avverkas?

Finns det en skogsbruksplan över fastigheten planeras avverkningen med stöd av den. Planeringen görs i samråd med dig som skogsägare.

Har du kommit fram till att du ska avverka blir bland annat frågan om det ska göras vintertid eller sommartid aktuell. Det kan bero vilken marktyp du har. Och hur står det till med vägar? Går det att samplanera med andra skogsägare om en ny väg behövs byggas, eller ta reda på om det planeras något vägbygge i samband med andra virkesförsäljningar?

Bygga värde eller skörda pengar

Fundera gärna över: Vad vill jag med min skog? Vilka värden är viktigast och hur fortsätter jag utveckla min skog? Utifrån dina behov och önskemål, kan vi anpassa skogsbruket på just din skogsfastighet.

Fler frågor som behövs klaras ut?

  • Behöver rågångar märkas ut?
  • Behövs en upprustning av vägen eller t.o.m en sträcka nybrytning?
  • Var ska virket köras fram och var ska virket läggas upp?
  • Vilka skogsvårdsåtgärder behövs?
  • Markberedningsmetod, val av plantor etc.
  • Vilken naturhänsyn ska tas – finns det t.ex. fornlämningar inom området?