Kvalité och lokal expertis

Vi arbetar med lokala samarbetspartners i Jämtland och Västernorrland. De känner skogarna i området väl och får löpande vidareutbildning i virkes- och miljöfrågor.

Varför ska skogen avverkas?

Varje bestånd har en tidpunkt eller ett åldersintervall då träden är mogna för slutavverkning. Den inträffar vanligtvis när träden är 70-120 år, då de är tillräckligt grova. Avverkar du för tidigt när skogen växer för fullt förlorar du framtida tillväxt.

När träden blir mogna avtar tillväxttakten och risken för skador ökar, vilket kan innebära att skogen förlorar i värde. Äldre granbestånd är särskilt känsliga. Väntar du alldeles för länge kan träden börja ruttna och blir inte lika mycket värda för industrin.

Dina egna mål

Alla skogsägare är olika. Skogsägandet kan ha flera olika syften. Kanske har du till exempel ärvt en skogsfastighet och vill förvalta den så att kommande generationer kan ha både ekonomisk och social glädje av den i framtiden. Kanske ser du skogen främst som en kapitalplacering, som med tiden kan ge extra inkomster.

Att sköta sin skog genom att gallra och slutavverka i rätt tid ger ett högre ekonomiskt utbyte. Men det är inte bara skogens ålder som avgör. Även andra faktorer, som risken för skador, dina önskemål och din ekonomiska situation, väger tungt.

Fundera gärna över: Vad vill jag med min skog? Vilka värden är viktigast och hur fortsätter jag utveckla mitt innehav? Utifrån dina behov och önskemål, kan vi anpassa skogsbruket på just din skogsfastighet.

Hur ska skogen avverkas?

Finns det en skogsbruksplan över fastigheten planeras avverkningen med stöd av den. Planeringen görs i samråd med dig som skogsägare. Har du kommit fram till att du ska avverka behöver vi fundera på ett antal viktiga frågor. Till exempel om åtgärden bäst görs på vintern eller på sommaren. Det beror bland annat på vilken typ av mark som träden växer på. Och hur står det till med vägar? Finns det vägar, i vilket skick är de? Om det inte finns lämpliga vägar behöver vi tillsammans planera för att ordna det.

Vill du avverka enligt traditionellt trakthyggesbruk, då skogen avverkas (kalhuggs) när den är mogen? Eller föredrar du alternativa metoder för hyggesfritt skogsbruk? Oavsett ditt val kan vi hjälpa dig tillsammans med våra lokala specialister.

Fler exempel på frågor som vi behöver reda ut tillsammans:

  • Behöver rågångar märkas ut?
  • Var ska virket köras fram och var ska virket läggas upp?
  • Vilka skogsvårdsåtgärder behövs?
  • Markberedningsmetod, val av plantor etc.
  • Vilken naturhänsyn ska tas – finns det t.ex. fornlämningar inom området?