Prosilva Skogscertifiering

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Gällö Skog AB ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att Prosilva tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering. Kontakta en av våra virkesköpare eller besök Prosilvas hemsida (www.skogscertifiering.se) om du vill veta mer om företaget Prosilva, vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!

”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar!

"Det finns bara fördelar"

Gunnar Sveiby, Revsund

– Det finns bara fördelar med certifiering och tillsammans blir vi skogsägare starkare genom att erbjuda en konkurrenskraftigare produkt. Om 20 år tror jag att certifiering mer eller mindre är ett krav för att kunna sälja skog. Så satsa redan idag!

Lika enkelt som en bilbesiktning, för skogen

Att certifiera sin skog är enkelt och faktiskt näst intill kostnadsfritt (se prislista på sidan intill). Själva certifieringen går fort. Vi behöver bara sitta ner med dig som skogsägare för en kort genomgång, därefter kan vi sköta merparten av arbetet åt dig och guida dig genom hela certifieringsprocessen. Gällö Skog ingår i paraplyorganisationen Prosilva, som utfärdar certifikaten och sedan har i uppgift att kontrollera att vi följer de uppsatta kraven.

3 frågor och svar om certifiering

VAD? Certifieringen visar att du som skogsägare bedriver ett hållbart skogsbruk och garanterar att virkesproduktionen från din skog granskas av oberoende parter. Genom att vara certifierad visar du att du värnar om skogens tre värden; Ekonomiska värden, det vill säga den avkastning skogen ger. Sociala värden, vilket handlar om rekreationsvärden, hänsyn till rennäringen och en levande landsbygd. Miljövärden, som behandlar hänsynen till kulturminnen, biologisk mångfald och andra miljövärden på din mark.

VEM? Certifieringen vänder sig till alla skogsägare, oavsett hur mycket skog du äger. Vi gör en så kallad gruppcertifiering. Det innebär kortfattat att du ansluts till ett större gruppcertifikat tillsammans med andra skogsägare, men får ett eget certifikatsnummer.

VARFÖR? Om du vill sköta din skog på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och samtidigt öka din konkurrenskraft på marknaden tycker vi att du ska certifiera din skog. På Gällö Skog ser vi en stadigt ökande efterfrågan på certifierat virke från marknaden. Vårt mål är att minst hälften av all skog vi köper in 2022 ska vara certifierad. Som en extra morot ger vi dig som skogsägare en grön bonus på 10 kronor per m³ FUB på hela den avverkade volymen, även massaved. För de som har dubbla certifieringar, både FSC och PEFC är den gröna bonusen 15 kronor per m³ FUB.

Prislista

Certifierad
areal (ha)
Anslutningsavgift
enkel/dubbel (kr)
Årsavgift
enkel/dubbel (kr)
<20 300/500 -/0
21-60 500/750 200/300
61-100 800/1200 400/700
101-300 1300/2000 600/1100
301-1000 1800/2700 900/1600
1000> offert/offert offert/offert

Så här går din certifiering till 

 1. BESLUT. När du bestämt dig för att certifiera din skog kontaktar du din närmaste köpare på Gällö Skog.

  Du hittar oss alla på galloskog.se/kontakta-oss

 2. AVTAL. Om du inte redan bestämt dig för vilken typ av certifiering du vill göra, FSC eller PEFC, så guidar vi dig till vilket alternativ som passar dig bäst. De påminner naturligtvis i mångt och mycket om varandra, men det finns små skillnader. Därefter skriver vi ett avtal som knyter dig till vårt gruppcertifikat.
 3. SKOGSBRUKSPLAN. Om du inte redan har en uppdaterad skogsbruksplan så blir vårt nästa uppdrag att skapa eller uppdatera din skogsbruksplan. Om du har en skogsbruksplan som inte är certifierad så löser vi det i samband med att vi uppdaterar planen. I en grön skogsbruksplan ingår exempelvis utmärkning av de områden som ska avsättas för naturvård. Skogsbruksplanen behöver hållas uppdaterad i takt med att åtgärder görs på din fastighet.
 4. CERTIFIKAT. Som medlem i vårt gruppcertifikat får du ett diplom med ditt certifikatsnummer som bevis för att du uppfyller grundkraven för certifieringen. Certifikatsnumret anger du när du säljer virke från din fastighet.
 5. UPPFÖLJNING. Varje år görs slumpmässiga stickprov på certifierade fastigheter i vårt gruppcertifikat. Då säkerställs att slötseln följer certifieringens krav, att naturvårdsområdena respekterats och att all dokumentation är uppdaterad och riktig.

Grundkrav vid certifiering

 • Certifieringskraven gäller hela innehavet med samma ägarkonstellation. Alla eventuella delägare ska acceptera åtagandet.
 • Certifiering ska betraktas som ett långsiktigt åtagande.
 • Lagar och föreskrifter ska följas, både Skogsstyrelsens allmänna råd samt internationella avtal som Sverige undertecknat.Allemansrätten ska respekteras, hänsyn ska tas till lokalbefolkning och eventuell renskötsel inom markinnehavet.
 • Skogsägaren ska upprätta en grön skogsbruksplan.
 • Ta hänsyn till rödlistade arter.
 • 5 % av den produktiva skogsmarken ska avsättas för naturvårdsändamål. Områden med högst naturvärden ska prioriteras. Skogar i anslutning till vattenmiljöer och värdefulla våtmarker ska beaktas och eventuellt prioriteras när avsättning sker.
 • Naturvårdsträd lämnas.
 • Högstubbar (3/ha) ska tillskapas vid föryngringsavverkning och grövre gallring. Alla träd och högstubbar som varit döda i mer än ett år lämnas.
 • Lövskogsproduktion på 5 % av frisk och fuktig skogsmark.
 • Betydande markskador vid skogsbruksåtgärder och transporter i skogen ska undvikas.
 • Begränsa användning av främmande trädslag.
 • Ta hänsyn till nyttjanderätter, servitut och sedvanerätter på markinnehavet samt till skogens andra värden, såsom friluftsliv,jakt och fiske.
 • Endast certifierade entreprenörer får användas.
 • Alla åtgärder ska dokumenteras.

Kortfattat om Certifiera din skog

För dig som vill bedriva ett hållbart skogsbruk
Mer betalt för varje kubik avverkad skog
Bli en mer konkurrenskraftig leverantör

Varför ska du välja Gällö Skog?

Nära

Vi finns och verkar i den absoluta närheten av din skog. Vi har stor lokalkännedom och tror på vikten av att finnas ute i de små orterna. Vi arbetar också nära både skogsägaren och skogsindustrin.

Lönsamma

Förutsättningen för vårt arbete är att inte bara vi utan även våra kunder gör en bra affär. Att skogen som råvara är lönsam tryggar framtiden för skogsnäringen och i förlängningen hela regionen.

Nytänkande

Vi drivs av nyfikenhet och en tro på att allt går att förbättra. I en anrik bransch med en uråldrig råvara vill vi vara den modiga utmanaren. Vi skapar förändring med hjälp av ny teknik och nyfikna medarbetare och partners.