Stabila priser i norr

Skriv ut Dela

I samma artikel kunde man också konstatera att timmerlagren var lägre jämfört samma period föregående år samt att avverkningsanmälningarna är färre. Då sågverken fortfarande producerar i god takt medför detta naturligtvis konkurrens om råvaran och därför blir en prishöjning logisk.

I vår region är det i dagsläget en helt annan situation. Vi har idag en god råvaru-situation för sågverket i Gällö.

När det gäller massavedssortimenten har vi ett kraftigt överskott på lövmassaveden. Efterfrågan på frisk och färsk granmassaved kommer med stor sannolikhet att öka framöver hösten i sedvanlig ordning. Det kan bli ett bekymmer då grantimmerlagren fortfarande är höga.

På färdigvarumrknaden kan vi kostatera att trävarupriserna inte har kunnat hållas på den nivå vi upplevde under fjolåret. Det gör att färdigvarulagren ökar något. Vi upplever en prispress nedåt och det blir normgivande för sågverken i hela Sverige.

Det är den effektiva produktionen i Gällö som möjliggör vår konkurrenskraft och gör att vi ständigt behöver ett starkt flöde av timmer. Gällö Skog har därför lokalisering vid sju olika kontor i Jämtland och Västernorrland med ett tydligt uppdrag, att anskaffa råvara i hela Mellannorrland.

Vi har ett fortsatt behov att köpa barmarkstrakter för att trygga leveranser på senhösten. Trakter med bra bärighet både i skog och väg är alltid eftertraktade. Det har vi märkt i den blöta period vi nu har lämnat bakom oss.